Servicii consultanta fonduri europene

INFO EURO CONSULT este o societate specializata in servicii de consultanta fonduri europene, oferind clientilor solutii integrate de suport si dezvoltare organizationala.

Intocmire proiecte pentru accesare finantari nerambursabile din fonduri europene sau nationale

 • Analiza de oportunitate pentru investitiile propuse de clienti
 • Identificarea surselor optime de finantare nerambursabila – fonduri europene sau nationale
 • Elaborare Studiu de fezabilitate
 • Elaborare Analiza economico-financiara/Analiza cost-beneficiu
 • Elaborare buget centralizat si bugete detaliate/activitati
 • Elaborare Plan de afaceri
 • Elaborare Strategie de marketing
 • Elaborare Cerere de Finantare
 • Intocmire dosar in vederea depunerii proiectului

Asistenta in implementarea proiectelor finantate

 • Managementul implementarii proiectului pana la raportul final
 • Reprezentarea clientilor în relatia cu finantatorii in toate fazele proiectului, pana la finalizarea investitiei
 • Asistenta si consultanta post-implementare pe durata monitorizarii ex-post a proiectului
 • Asistenta specifica pentru conformarea parametrilor investitiei si activitatilor operationale cu reglementarile nationale si comunitare

Proiecte private finantate din fonduri europene ca rezultat al consultantei pe fonduri europene oferita de Info Euro Consult:

management proiecte

planificare strategica

Ce sunt Fondurile Europene Nerambursabile

Uniunea Europeana si politica de coeziune

Uniunea Europeana acopera 27 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 268 de regiuni. Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici. Pentru a reduce disparitatile semnificative intre statele membre ale UE si regiunile sale, a fost aplicata una dintre cele mai importante si mai complexe politici ale Uniunii Europene, Politica de Coeziune a UE, ce actioneaza asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum:

 • transporturile
 • cresterea economica si sectorul IMM
 • dezvoltarea urbana
 • protectia mediului
 • ocuparea si formarea profesionala profesionala
 • educatia
 • egalitatea de gen

Fondurile structurale si de coeziune

Comisia Europeana gestioneaza fonduri structurale si de coeziune in vederea punerii in aplicare a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, alocarea acestora avand la baza un mecanism financiar structurat pe domenii specifice, sprijinite fiind propuneri de proiecte de dezvoltare, in baza strategiei nationale de utilizare a acestor fonduri, respectiv „Cadrul Strategic National de Referinta”.

Fondurile structurale si de coeziune pentru Romania

In perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiaza de fonduri europene in valoare de aproximativ 42 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune.

Nivel UE

Cadrul Strategic Comun FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM

Nivel national

Acordul de Parteneriat FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM

Nivel national

 • PO Competitivitate – FEDR (AM – MFE)
 • PO Capital Uman – FSE (AM – MFE)
 • PO Infrastructura Mare – FEDR, FC (AM – MFE)
 • PO Regional – FEDR (AM – MDRAP)
 • PO Capacitate Administrativa – FSE (AM – MDRAP)
 • PO Asistenta Tehnica – FEDR (AM – MFE)
 • Programul National de dezvoltare rurala – FEADR (AM – MADR)
 • PO pentru Pescuit si Afaceri Marine – FEPAM (AM – MADR)

FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
FC – Fondul de Coeziune
FSE – Fondul Social European
FEADR – Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
FEPAM – Fondul European pentru Pescuit si Activitati Maritime
AM – Autoritate de Management
MFE – Ministerul Fondurilor Europene
MDRAP – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

La nivelul programelor operationale, alocarile financiare pentru perioada 2014 – 2020 sunt urmatoarele:
•    POR        Programul Operational Regional – 6,7 mld. euro
•    POC        Programul Operational Competitivitate – 1,33 mld. euro
•    POC         Programul Operational Capital Uman – 4,22 mld. euro
•    POIM        Programul Operational Infrastructura Mare – 9,41 mld. euro
•    POCA        Programul Operational Capacitate Administrativa – 0,55 mld. euro
•    POAT        Programul Operational Asistenta Tehnica – 0,21 mld. euro
•    Plati directe in agricultura – 10 mld. euro
•    PNDR        Programul National pentru Dezvoltare Rurala – 8 mld. euro
•    POP        Programul Operational Pescuit – 0,17 mld. euro
•    Facilitatea „Connecting Europe” – 1,23 mld. euro
•    POCT        Programele de cooperare teritoriala – 0,45 mld. euro

Conditiile necesare pentru a putea beneficia de fondurile structurale

Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile de eligibilitate generale, stabilite in Programul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu major de interventie (Programele Cadru de Implementare sunt prezentate pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla Autoritatile de Management). De asemenea, eligibili sunt si cei care respecta eventuale criterii specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii „cererii de proiecte” sau in Ghidul Solicitantului. In acelasi timp solicitantul trebuie sa aiba o forma de organizare conforma legislatiei romane si sa fie inregistrat in Romania.

Conditii generale de eligibilitate

•    este dezvoltat si implementat pe teritoriul Romaniei;
•    se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Cadru de Implementare, pentru fiecare domeniu major de interventie;
•    se adreseaza unei zone sau grup tinta (daca este cazul), asa cum este prezentat in Programul Cadru de Implementare sau in Ghidul Solicitantului;
•    durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in „cererea de proiecte”;
•    respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila.

Co-finantarea ce trebuie asigurata de solicitant

Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si cofinantarea, aceasta putand varia intre 0% si 50& in functie de programul de finantare, de localizarea proiectului sau de specificul investitiei. Cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect in parte vor fi stabilite de catre Autoritatile de Management in conformitate cu regulile nationale de eligibilitate. Astfel, in momentul lansarii unei „cereri de proiecte”, Autoritatea de Management va face cunoscuta si lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

Documentatia necesara pentru depunerea unui proiect

Documentele necesare depind de tipul de proiect:
•    Plan de afaceri si analiza economico-financiara;
•    Studiul de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
•    Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;
•    Certificatul de urbanism/Autorizatia de construire – dupa caz;
•    Avize specifice solicitate prin Certificatul de urbanism
•    Documente de confirmare a cofinantarii;
•    Titlul de proprietate/ Act de concesiune – pentru proiecte care propune investitii in infrastructura;
•    Documente financiar-contabile ale solicitantului – balanta, bilant;
•    Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna cererea de finantare si al persoanei responsabile de proiect;
•    Cazierul judiciar al persoanei care reprezinta reprezentantul legal al solicitantului;
•    Certificate fiscale care deminstreaza ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale
•    Alte documente, dupa caz, in functie de programul pe care se depune proiectul

Solicitatarea finantarii nerambursabile

Pasul 1: verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate ale solicitantului, ale activitatilor propuse si ale tipurilor de cheltuieli propuse
Pasul 2: completarea cererii de finantare si anexele solicitate de Autoritatea de Management, acestea fiind diferite in functie de tipul solicitantului si de tipul proiectului (de ex. anexe solicitate pot fi, pe lamga cererea de finantare, Plan de afaceri, Strategie de marketing)
Exista modele de cereri de finantare specifice pentru fiecare tip de program, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.
Pasul 3: Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar/ Autoritatii de Management, in raport cu organizarea specifica a programului vizat de solicitant.
Pasul 4: Evaluarea conformitatii administrative a aplicatiei/cererii de finantare, in conformitate cu procedurile interne ale fiecarei Autoritatii de Management.
Pasul 5: Evaluarea eligibilitatii proiectului, conform criteriilor de eligibilitate specifice fiecarei linii de finantare.
Pasul 6: Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
Pasul 7: Punctarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 8: Aprobarea sau Respingerea proiectului in functie de punctajul obtinut in competitia deschisa si transmiterea comunicarii catre solicitant
Pasul 9: Semnarea contractului de finantare, in cazul obtinerii unui punctaj care clasifica proiectul ca fiind aprobat spre a fi finantat.
Pasul 10: Implementarea proiectului, etapa ce demareaza imediat dupa semnarea contractului de finantare